Portali

Svečaniji portal nalazi se na jugu i okrenut je prema prostranom trgu sv. Marka. Visok je 8.5 m, širok 3.9 m, a dubok oko 1 m. Povrh zaobljenog gotički profiliranog luka nad ulazom portala smješteno je u 11 plitkih niša 15 kipova u tri niza, koji nisu u istoj liniji. Na najvišem su položaju Krist i Bogorodica s lsusom (gornji dio kipa manjka). Do njih su nešto više sv. Petar i Pavao. Najbogatija je srednja zona u kojoj se ritam niša mijenja. Počasno, središnje mjesto, drži u dvostrukoj niši crkveni patron sv. Marko, a slijeva i zdesna stoji 8 apostola. Niže od ove zone su još dvije niše s dva kipa. Koso smještene niše daju dojam krilnog oltara, koji je od poč. 15. st. počeo preuzimati ikonografski Program portala.

Gotički su kipovi od kamena, a drveni kipovi jednog apostola iz 17. i 18 stoljeća, te tri kipa apostola i poprsje sv. Tome iz 18. stoljeća. Nekim kipovima manjkaju njihovi atributi, tako da se za one u srednjoj zoni zna samo za neke koga predstavljaju; lijevo od sv. Marka drugi kip je sv. Filip s križem, 4. kip s natpisom je apostol Juda Tadej, prvi desno od sv. Marka je sv. Toma s kopljem, 3. je sv. Andrija s križem u obliku X, 4. sv. Matej s inicijalom, a niže njega je mladenački lik sv. Ivana evanđeliste, izrađen u doba baroka u drvu. Portal je ukrašen plastično i čvorasto isklesanim lišćem, a dubinu mu daju koso smješteni stupići s lisnatim kapitelima.

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture koordinirao je posljednju obnovu južnog portala od 2006.-2009. Originalne skulpture s južnog portala pohranjene su u kapelu sv. Fabijana i Sebastijana 2010. a na njihovo mjesto postavljeni su faksimili.

Pred portalom je nekoć stajao stup sramote (pranger) za izdržavanje kazne, na koju je osudio gradski sudac. Ranije se držalo da su kipovi stariji od portala, no kasnije studije pokazale su da su oni njegov sastavni dio. Više pojedinosti kao što su: kompozicija i smještaj portala, tip lica, nošnja, brade, tip lišća... ukazuju na to da je to djelo nastalo u vezi s  radionicom Petra Parlera u Pragu, koja je ostavila svoj trag i u unutrašnjosti crkve kao i na zagrebačkoj katedrali. Manji neogotički portal na zapadnom pročelju, koji je zamijenio renesansni (Gj. Szabo) oko g. 1880. ima dva kipa: bl. Augustina Kažotića i sv. Kvirina, a poviše zabata portala je kip sv. Ivana Krstitelja. Današnji izgled zapadni je portal dobio od 2004.-2006. u kiparskoj radionici Vladimira Herljevića.